PhDr. Marián Košč  (1. 1. 1953 – 10. 12. 2003)

 

Profil Dr. Mariána Košča ako neuropsychológa je iba časťou jeho širokého profesijného záberu, avšak časťou veľmi významnou. Neuropsychológia patrila k jeho srdcovým záležitostiam. Už ako študent psychológie si vyberal neuropsychologické témy seminárnych prác a vyhľadával poznatky a vedomosti, ktoré ďaleko prekračovali “povinné” učivo. Štúdium psychológie ukončil v  r. 1976 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V  r. 1977 – 1978 pracoval na Oddelení detskej neurológie Detskej fakultnej nemocnice. Od roku 1978 pôsobil dvadsať rokov ako klinický psychológ na Psychiatrickej klinike FN v Bratislave. Neprestal sa však zaoberať neuropsychológiou. Titul PhDr. získal v  r. 1981 na Univerzite J. E. Purkyně v Brne s rigoróznou prácou na tému štandardizácie Reyovho-Osterriethovho testu komplexnej figúry. Popri neuropsychologických hľadiskách psychiatrických ochorení sa venoval aj neuropsychologickému výskumu a výučbe neuropsychológie v pregraduálnom aj v postgraduálnom štúdiu. Prvý na Slovensku prednášal neuropsychológiu ako samostatný predmet. V  rokoch 1988 – 1996 externe vyučoval neuropsychológiu na Katedre psychológie FF UK v Bratislave a od roku 1995 aj na Katedre psychológie Fakulty humanistiky Trnavskej univerzity, kde neskôr,  od roku 1999 pôsobil ako interný vysokoškolský pedagóg a prednášal aj na iných fakultách Trnavskej univerzity. Viedol mnohé diplomové práce s neuropsychologickými témami. Zaslúžil sa  o rozvíjanie  spolupráce českej a slovenskej neuropsychológie a  prednášal vo viacerých kurzoch neuropsychológie IPVZ v Prahe. K jeho obľúbeným témam patrila lateralita. Výskumne sa venoval hlavne lateralizovanej prezentácii zrakových podnetov, ktorú aj metodicky rozvíjal, ale zaoberal sa tiež  ďalšími neuropsychologickými otázkami.

Dr. Marián Košč bol človekom mnohých záujmov. Napríklad v  “počítačovej gramotnosti” bol stále v predstihu pred kolegami. Neustále vyhľadával novinky z  informatiky, nové programy, ktoré s vervou a  so záujmom ihneď odskúšaval a uplatňoval vo výskume, v diagnostike, v komunikácii. Ovládal viacero svetových jazykov, čo mu umožňovalo komunikovať s odborníkmi z celého sveta a získavať informácie a poznatky z obľúbeného odboru. Mal  na naše pomery bohatú  neuropsychologickú knižnicu už v osemdesiatych rokoch. Patrili tam mnohé klasické tituly, ale aj tzv. bonbóniky. Rád sa s nimi pochválil, ale čo je hlavné, rád sa s nimi podelil. Nikdy neváhal požičať vzácnu knihu kolegom. Mal prístup aj k mnohým neuropsychologickým časopisom. V  rokoch 1994 – 1996 bol členom International Neuropsychological Society.

Rád sa zúčastňoval  konferencií, rád diskutoval, angažoval sa organizačne. Niekoľko rokov bol predsedom Slovenskej psychologickej spoločnosti, bol členom predsedníctva  Slovenskej komory psychológov, zástupcom Slovenska vo Svetovej federácii duševného zdravia. Okrem toho, že bol popredným slovenským klinickým psychológom, bol aj poprednou osobnosťou pastorálnej psychológie, venoval sa otázkam etiky a bioetiky, rodiny a rodičovstva. Bol členom viacerých redakčných rád, výborov, komisií, aj popularizátorom psychológie v médiách.

Nebolo stretnutia, pri ktorom by sa nezmienil, že by bolo dobre zorganizovať ďalšie odborné podujatie, zaoberať sa ďalším výskumom. Pre jeho prácu bola príznačná tvorivá hravosť, pre komunikáciu úsmev, duchaplnosť, jemný humor. Vždy mal naporúdzi nejaký aforizmus, či vtip a  dokázal odľahčiť napäté situácie. Azda nikto si ho nepamätá zle naladeného, či mrzutého.

Množstvo aktivít a záujmov sa nedalo vtesnať do 24 hodín každého dňa tak, ako by si asi bol želal. Mnohému by sa bol pravdepodobne venoval viac, ak by mu to čas dovolil. Mal veľa plánov, zámerov, ktoré už nestihol uskutočniť. Spomíname naňho a chýba nám.

 

 

 

Výberová bibliografia  so zameraním na publikácie  z oblasti  neuropsychológie:

 

M. Košč: Štandardizácia Reyovho-Osterriethovho testu komplexnej figúry. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 15, 1980, 370-376.

 

L. Košč, M. Košč: Neuropsychologické prístupy ku korekcii porúch učenia, podmienených mozgovou dysfunkciou. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 16, 1981, 397-409.

 

M. Košč: K niektorým problémom neuropsychologickej diagnostiky v detskom veku. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 16, 1981, 416-420.

 

M. Košč, J. Molčan: Depression of the right hemisphere spatial performance. Activitas Nervosa Superior, 26, 1984, 166-167.

 

M. Košč: Rey-Osterrieth Complex Figure Test. Focus on Learning Problems in Mathematics, 8, 1986, 74-79.

 

M. Košč, A. Heretik, K. Vajdičková, O. Varsányiová, D. Ďurišová, E. Kolibáš: The possibilities of applying the WAIS-R in differential diagnosis of mental disorders in the elderly.  Studia psychologica, 32, 1990, 185-191.

 

A. Heretik, E. Kolibáš, M. Košč, K. Vajdičková: Použitie škály MSE u gerontopsychiatrických pacientov. Československá psychiatrie, 88, 1992, 35-60.

 

K. Jariabková, V. Bzdúch, M. Košč: Williamsov syndróm: Osobitosti neuropsychologického profilu. In. Zb. ČMPS: Diferenciace a integrace v psychologii (Rozumíme si ještě?), Horkel Elektronik Test,  Praha 1996, 157-159.

 

M. Košč, K. Jariabková, M. Mikulajová: Trendy v neuropsychológii na Slovensku. In: M. Košč, I. Sarmány-Schuller, E. Brozmanová (zost.): Retrospektíva, realita a perspektíva psychológie na Slovensku. Zb. príspevkov VIII. zjazdu slovenských psychológov. Stimul, Bratislava 1996, 129-130.

 

M. Košč, J. Novák: Reyov-Osterriethov test komplexnej figúry. TKF príručka. Psychodiagnostika a.s., Bratislava 1997.

 

M. Košč, K. Jariabková: Rey-Osterrieth Complex Figure: Ways of investigating cognitive processes. Studia psychologica, 40, 1998, 266-270.

 

K. Jariabková, M. Košč, V. Bzdúch, M. Šustrová: Visuographic performance in two neurodevelopmental disorders. Homeostasis in Health and Disease, 39, 1999, 246-247.

 

K. Jariabková, V. Bzdúch, M. Košč, M. Šustrová: Visuo-constructive abilities in individuals with Williams syndrome and Down syndrome as assessed by Rey-Osterrieth Complex Figure. Williams Syndrome and the Issue of Neurogenetic Developmental Disorders. Collegium Budapest, May 1-5  2002. Abstracts, p. 16.

 

 

                                                                                                                                                            Katarína Jariabková

(vid "neuropsychologická kaplnka")